تاثیر خودشیفتگی پیروان بر احساس حسادت و عملکرد کاری با نقش تعدیل‌کنندگی ادراک از مبادله رهبر- عضو (مورد مطالعه: کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 دانش ‌آموخته دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه نور هدایت شهرکرد، شهرکرد،

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر خودشیفتگی پیروان بر احساس حسادت و عملکرد کاری با نقش تعدیل‌گر درک از مبادله رهبر– عضو با روش توصیفی از نوع همبستگی، انجام شد. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان به تعداد 120 نفر بودند که از بین آن‌ها با استفاده از فرمول کوکران و با روش نمونه‌گیری در دسترس تعداد 89 نفر برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند. چهار پرسش‌نامه احساس حسادت، خودشیفتگی پیروان، مبادله رهبر– عضو و عملکرد کاری به منظور سنجش متغیرها مورد استفاده قرار گرفتند. روایی پرسش‌نامه‌ها، با روش‌های روایی سازه (اکتشافی، تأییدی، هم‌گرا و واگرا) مورد بررسی قرار گرفت و پس از اصلاحات لازم، مورد تائید قرار گرفت و پایایی نیز با روش‌های کلاسیک (آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی) و همچنین روش نوین (دایسترا) برآورد شد. برای تحلیل داده‌ها از معادلات ساختاری (WapPls6 و Amos18) استفاده شد. نتایج نشان داد که اثرخودشیفتگی پیروان بر احساس حسادت با ضریب تأثیر 25/0 معنادار می‌باشد. متغیر خودشیفتگی پیروان بر عملکرد کاری با ضریب تأثیر 25/0 معنادار و باعث کاهش عملکرد شغلی و رابطه تعدیل‌گر مبادله رهبر– عضو بین خودشیفتگی و احساس حسادت معنادار نشده است؛ ولی بین خودشیفتگی پیروان بر عملکرد شغلی را با ضریب تاثیر 22/0 و سطح معناداری P=0/01 معنادار بود.

کلیدواژه‌ها