اثر مزایای ادراک شده در خرید آنلاین بر نگرش و تمایل به خرید محصولات ورزشی از دیدگاه دانشجویان تربیت‌بدنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران؛

2 گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران.

چکیده

هدف اصلی این پژوهش مطالعه اثر مزایای ادراک شده در خرید آنلاین بر نگرش و تمایل به خرید محصولات ورزشی از دیدگاه دانشجویان تربیت‌بدنی بود. تحقیق حاضر، توصیفی– پیمایشی است که به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان رشته تربیت‌بدنی دانشگاه‌های استان گلستان بود که 384 دانشجو به ‌شیوه انتخاب در دسترس به ‌عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌های پژوهش، از پرسش‌‌نامه‌های مزایای درک شده در خرید آنلاین ونی و مالیک (2013)، نگرش به خرید آنلاین سینها (2010) و تمایل مشتریان به‌خرید آنلاین چو و ایچسیو (2016) استفاده استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و شناسایی اثرات متغیرهای پژوهش از مدل‌یابی معادلات ساختاری استفاده شد.
نتایج نشان داد که سهولت استفاده خرید آنلاین اثر مثبت و معنی‌داری بر نگرش به خرید آنلاین دانشجویان تربیت‌بدنی دارد. اثر قیمت مناسب در خرید آنلاین بر نگرش به خرید آنلاین دانشجویان تربیت‌بدنی مثبت و معنی‌دار بود. نتایج نشان داد که تنوع محصولات در خرید آنلاین اثری مثبت و معنی‌دار بر نگرش به خرید آنلاین دانشجویان دارد. در نهایت اثر مثبت و معنی‌دار نگرش به خرید آنلاین بر تمایل به خرید آنلاین محصولات ورزشی در دانشجویان تربیت‌بدنی تأیید گردید. با توجه به نتایج، ارائه اطلاعات به مشتریان در خصوص استفاده از وب‌سایت، استفاده از شیوه‌های مختلف قیمت‌گذاری و تنوع در محصولات ارائه شده برای مشتریان پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


اسمعیلی، محسن و امانی، غلام‌رضا (1397). نقش نگرش به تبلیغات ورزشی بر ارزش ادراک شده و قصد خرید (مطالعه موردی: مشتریان منطقه آزاد چابهار). پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، سال هشتم، پیاپی شانزده، 137-125.
بنسبردی، علی و نظری ترشیزی، احمد (1397). بررسی سبک خرید آنلاین محصولات ورزشی از شبکه‌های مجازی و فروشگاه‌های اینترنتی. مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 52، 136-117.
رسولی، الهام؛ عباسی، رسول و معینی، حسن (1396). بررسی تأثیر کیفیت خدمات الکترونیکی بر قصد خرید اینترنتی کتاب با نقش میانجی اعتماد و تصویر شرکت. کتابداری و اطلاع رسانی، شماره 21، 179-153.
زارعی، عظیم و مرادی، هادی (1398). واکاوی ارزش لذت‌گرایی و فایده‌گرایی در خریدهای برخط. پژوهش‌نامه مدیریت اجرایی، سال یازدهم، شماره 21، 37-13.
سیدعباس‌زاده، میرمحمد؛ امانی ساری‌بگلو، جواد؛ خضری آذر، هیمن و پاشوی، قاسم (1391). مقدمه‌ای بر مدل‌یابی معادلات ساختاری به روش PLS  و کاربرد آن در علوم رفتاری. انتشارات دانشگاه ارومیه، چاپ اول، ص160.
عیدی، حسین؛ قلی‌پور، نگار و فلاح کاظمی، مریم (1397). تحلیل مسیر سنجش عوامل موثر بر خرید اینترنتی کالای ورزشی در دانشجویان علوم ورزشی. فصل‌نامه مدیریت و توسعه ورزش، سال هفتم، شماره 4(16)، 183-171.
قیاسوند، محمد امین و حبیبی، علی‌رضا (1399). بررسی تأثیر سهولت خرید آنلاین بر تمایلات رفتاری و تبلیغات دهان به دهان الکترونیک با نقش میانجی رضایت مشتری (مطالعه موردی: مشتریان شرکت همراه اول). رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، 4(33)، 52-37.
محمدی، سمیه؛ نورایی، طهمورث و شریفیان، اسماعیل (1396). ارائه مدل معادلات ساختاری عوامل تأثیرگذار بر توسعه خرید اینترنتی کالاهای ورزشی. پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، سال چهارم، 4(16)، 54-43.
Ajzen, I. (2002). Perceive behavioral control, self-efficacy, locus of control, and the theory of planned behavior. Journal of Applied Social Psychology, 32(4): 665–683.
Akroush, M.N., & Al-Debei, M.M. (2015). An integrated model of factors affecting consumer attitudes towards online shopping. Business Process Management Journal, 21(6): 1353-1376.
Akussah, C.S. (2019). Perceived benefits of online shopping and attitude formation of women shoppers in urban Ghana. MA Thesis, Public University in Accra, Ghana.
Aldousari, A.A., Delafrooz, N., Yajid, M.S., & Ahmed, Z.U. (2016). Determinants of consumers’ attitudes toward online shopping. Journal of Transnational Management, 21(4): 183–199.
Ariffin, S.K., Mohan, T., & Goh, Y.N. (2018). Influence of consumers’ perceived risk on consumers’ online purchase intention. Journal of Research in Interactive Marketing, 12(3): 309–327.
Arora, N., & Aggarwal, A., (2018). The role of perceived benefits in formation of online shopping attitude among women shoppers in India. South Asian Journal of Business Studies, 7(1): 91-110.
Bucko, J., Kakalejčík, L., & Ferencová, M. (2018). Online shopping: factors that affect consumer purchasing behavior. Cogent Business & Management, 5(1): 1–30.
Chang, C. (2011). The effect of the number of product subcategories on perceived variety and shopping experience in an online store. Journal of Interactive Marketing, 25(3): 159–168.
Chiu, W., & Choi, H. (2018). Consumers’ goal-directed behavior of purchasing sportswear products online.  Sport, Business and Management, 8(2): 118–133.
Chiu, W., Kim, T., & Won, D. (2018). Predicting consumers’ intention to purchase sporting goods online. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 30(2): 333–351.
Choi, Y., & Mai, D.Q. (2018). The sustainable role of the e-trust in the B2C e-commerce of Vietnam. Sustainability, 10(1): 1–18.
Delafrooz, N., Paim, L.H. & Khatibi, A. (2011). Understanding consumer’s internet purchase intention in Malaysia. African Journal of Business Management, 5(7), 2837– 2846.
Fang, J., Wen, C., George, B., & Prybutok, V.R. (2016). Consumer heterogeneity, perceived value, and repurchase decision-making in online shopping: The role of gender, age, and shopping motives. Journal of Electronic Commerce Research, 17(2): 116–131.
Fazl Ijaz, M., & Jongtae Rhee, J. (2018). Constituents and consequences of online-shopping in sustainable E-business: An experimental study of online-shopping malls. Sustainability, 10(10): 3756–3780.
Gurvinder, S.S., & Zhaobin, C. (2005). Web-based shopping: Consumers’ attitudes towards online shopping in New Zealand. Journal of Electronic Commerce Research, 6(2): 79–94.
Katta, R.M.R., & Patro, C.S. (2017). Influence of perceived benefits on the consumers’ online purchase behavior: An empirical study. International Journal of Sociotechnology and Knowledge Development, 9(3): 38–64.
Lee, W.I., Cheng, S.Y., & Shih, Y.T. (2017). Effects among product attributes, involvement, word-of-mouth, and purchase intention in online shopping. Asia Pacific Management Review, 22: 223–229.
Mohiuddin Babu, M., & Dey, B.L. (2018). Appraisal of the potential of the growth of e-retailer based on impact of perceived value on trust for online purchases. Strategic Change, 27(5): 477–487.
Nayak, P.K., & Debashish, S.S. (2017). Young consumers’ online shopping decision influencers: A study on university students of Odisha. Effulgence, 15(1): 45–50.
Patro, C.S., & Parishad, G.V. (2019). Influence of perceived benefits and risks on consumers’ perceived value in online shopping: An empirical study. International Journal of Applied Behavioral Economics, 8(3): 12–35.
Pham, Q.T., Tran, X.P., Misra, S., Maskeliunas, R., & Damaševicius, R. (2018). Relationship between conveniences, perceived value, and repurchase intention in online shopping in Vietnam. Sustainability, 10(1): 1–14.
Phuong, N.N.D., & Trang, T.T.D. (2018). Repurchase intention: The effect of service quality, system quality, information quality, and customer satisfaction as mediating role: A PLS approach of M-Commerce ride hailing service in Vietnam. Marketing and Branding Research, 5: 78–91.
Rao, K.R.M., & Patro, C.S. (2017). Shopper’s stance towards Web shopping: An analysis of students’ opinion of India. International Journal of Online Marketing, 7(3): 42–54.
Sebastianelli, R., & Tamimi, N. (2018). E-retailer website attributes and trust: understanding the role of online reviews. Online Information Review, 42(4): 506–519.
Sethuraman, P., & Thanigan, J. (2019). An empirical study on consumer attitude and intention towards online shopping. International Journal of Business Innovation and Research, 18(2): 145–166.
Suman, S.K., Srivastava, P., & Vadera, S. (2019). Exploring the behavior of Indian consumers towards online discounts. International Journal of Electronic Marketing and Retailing, 10(1): 78–94.
Zuelseptia, S., Rahmiati, A., & Engriani, Y. (2018).The influence
 
of perceived risk and perceived ease of use on consumer’s attitude and online purchase intention. Advances in Economics, Business and Management Research, 57: 384–390.