دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 1-66 
2. نقش رسانه‌ها در جهاد اقتصادی ورزش قهرمانی

صفحه 13-19

فاطمه ظهرابی؛ رضا صابونچی؛ مهدیه رهام