دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 1-79 
1. رابطۀ مهارت‌های ارتباطی مدیران و میزان بهره‌وری ادارات تربیت بدنی استان کرمان

صفحه 1-9

اسما فکرت؛ حمیده حسامی؛ سید احمد طباییان؛ طهمورث نورائی؛ کوروش قهرمان تبریزی


5. مقایسۀ سرسختی و خودکارآمدی در دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار

صفحه 43-49

سیده لیلا دلقندی؛ محمد رضا اسماعیل زاده؛ امیر مقدم