دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-73 
6. رابطه بین عدالت توزیعی و تعهد سازمانی در سازمان ورزش شهرداری تهران

صفحه 53-60

ناهید طالبی؛ ایمان سادات مدرس تنکابنی؛ مجتبی پورخیز