دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-78 
4. بررسی رابطۀ خودکارآمدی با فرسودگی شغلی اعضای هیئت علمی

صفحه 33-39

حسن امیرخسروی؛ اسماعیل علی محمدی؛ سید علی نجفی مقدم؛ معصومه آقایی افشار


5. بررسی تأثیر کیفیت خدمات باشگاههای رزمی بر میزان رضایت‌مندی و وفاداری مشتریان

صفحه 41-50

فاطمه عبدوی؛ خدیجه لطفییامچی؛ حوریه دهقانپوری؛ سمیه بدیری