دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 1-78 
1. تأثیر فرهنگ تیمی بر انسجام تیمی در تیم‌های والیبال دسته یک استان کرمان

صفحه 1-15

محمدحسین قربانی؛ سید جلیل میریوسفی؛ احسان محمدی ترکمانی