دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، تابستان 1400 
4. بررسی عوامل مؤثر بر پایداری کسب و کارهای ورزشی با رویکرد اسلامی

صفحه 49-60

محمد رضا قاسمی؛ احمد ترک فر؛ محمد صادق افروزه؛ یونس محمد زاده