دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-72 
2. رابطۀ بین بهزیستی معنوی با فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی

صفحه 11-17

عادل میرزایی؛ زهره مشرقی آذر؛ ساناز زنجانیان