اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم انداز 

  • ارتقا جایگاه مدیریت رفتار سازمانی در ورزش کشور
  • مرزگستری در حوزه مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
  • گسترش دانش علمی و تخصصی پژوهشگران و محققان در حوزه ورزش
  • ایجاد بستری مناسب برای ارائه اندیشه های نو در مدیریت رفتار سازمانی و توسعه از طریق نشر آثار مکتوب استادان، صاحب نظران و محققان
  • کمک به سیاست گذاری و برنامه ریزی در حوزه ورزش و رفتار سازمانی؛
  • بررسی مسائل و چالش های فراروی  ورزش کشور با ارائه راهکارهای نوین و مفید در این زمینه ها؛
  • روزآمد کردن آگاهی مخاطبان خود از طریق چاپ و انتشار تازه ترین پژوهش‌های ورزشی
  • ایجاد زمینه برای آینده اندیشی توسعه ورزش کشور
  • نظریه پردازی و آینده نگری در همه زمینه های رفتار سازمانی در ورزش