مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش (JMOB) - اهداف و چشم انداز