راهنمای نویسندگان

 

عنوان فارسی با قلم Trafficسایز 14 bold

عنوان لاتین با قلم Verdanaسایز 12 bold

 

نام نویسنده مسئول و دیگر نویسندگان به ترتیب به زبان انگلیسی با قلم Times New Roman سایز 9 bold: مرتبه علمی و دانشگاه/ دانشجوی دکتری و نام دانشگاه/ کارشناسی ارشدو رشته تحصیلی به زبان انگلیسی با Times New Roman سایز 8

 

 

نام نویسنده مسئول و دیگر نویسندگان به ترتیب به زبان فارسی با قلم B Mitra سایز 12bold: مرتبه علمی و دانشگاه محل تدریس/ دانشجوی دکتری و نام دانشگاه/ کارشناسی ارشد و رشته تحصیلی با Mitra سایز  10

شماره تماس نویسنده مسئول:

ایمیل نویسنده مسئول با Times New Roman سایز11

-         عنوان مقاله باید موجز و متناسب با محتوا باشد و هدف و یافته های پژوهش را نشان دهد.

-         چکیده‌ها به دو زبان­ فارسی و انگلیسی در یک صفحه : فارسی (حداکثر 250 واژه)، انگلیسی (حداکثر 250 واژه) در یک پاراگراف با افعال گذشته شامل هدف، نمونه، ابزار، یافته‌های پژوهش و نتیجه نهایی؛ با Mitra سایز 11، چکیده لاتین عینا ترجمه چکیده فارسی باشد.

-         واژه‌های کلیدی فارسی و انگلیسی : متناسب با عنوان مقاله (3 تا 5 واژه)؛ با Mitra سایز 11

مقاله باید براساس چهار بخش مقدمه، روش، یافته ها و بحث و تقدیر و تشکر در صورت لزوم، تدوین و با رعایت فونت­های زیر،  فاصله خطوط 20 exactly و یک ستون در هر صفحه ارائه شود.

  • مقدمه با B Mitra سایز 14bold

متن مقدمه  با Mitra سایز 14، 3/0 extend و بدون زیرعنوان شامل:  بیان مسئله، مبانی نظری، پیشینه، هدف(ها)، پرسش(ها)، و فرضیه(های) پژوهش (در صورت لزوم ) که در پاراگرافهای منسجم معرفی می شوند.‎ اصطلاحات یکدست و در بار اول زیرنویس لاتین آنها ارائه شود. برای منابعی نیز که به طور مستقیم ارجاع داده نشده‌اند، زیرنویس (نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده) داده ‌شود. استناد به مقاله‌های چاپ شده در فصلنامه مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش و به روز بودن منابع ضروری است. برای منابع ترجمه شده، تاریخ انتشار اثر اصلی (مثال:کویین1 و اشترن2، 2002) درج و برای اسامی لاتین زیرنویس ارائه شود. اسامی منابع تا سه منبع در متن اصلی ذکر و بیش از سه منبع به صورت « منبع اول و همکاران» بیان شود. مثال:

یک پدیدآورنده : نام خانوادگی، سال نشر اثر، شمارة صفحه. مثال: (احمدی، 1378: 85)

دو پدید آورتده: نام خانوادگی نفر اول (، یا و(  نام خانوادگی دوم، سال نشر اثر، شمارة صفحه.  مثال: ( احمدی، اسدی، 82 :1380 ) یا (احمدی و اسدی، 1380: 82)

سه پنج پدیدآورنده: مثال: استناد اول : (اسدی، حسنی، ارجمند، 26 :1384).

بیش از سه پدیدآورنده : (اسدی و همکاران،  26 :1384).

* اگر نام پدیدآورنده در متن اصلی آمده است، بلافاصله سال نشر اثر و شمارة صفحه در صورت استناد به صفحات خاصی از اثر  در داخل پرانتز میآید. مثال: شفیعی و عباسی  ( 59:1379 )، معتقدند که ...

  • روش با B Mitra سایز 14 bold
  •  متن روش با Mitra سایز 14، 3/0 extend و بدون زیر عنوان شامل: طرح پژوهش، جامعه آماری، روش نمونه‌برداری، گروه نمونه مورد مطالعه و ویژگیهای جمعیت شناختی، ابزار پژوهش با ذکر جزئیات (نام سازنده و سال انتشار، تعداد گویه ها، مؤلفه ها یا زیرمقیاسها، شیوه نمره گذاری، روایی و اعتبار آن) و روشهای تجزیه و تحلیل داده‌ها ارائه شوند.

 

  • یافته هابا B Mitra سایز 14 bold
  •  متن یافته‌ها با Mitra سایز14و 3/0 extend. در این بخش از مقاله، یافته‌های آماری بدون زیر عنوان با استناد به جدولها ارائه می‌شوند. جدولها به شکل دانشگاهی و شکلها مطابق با ضوابط APA تنظیم ‌شوند.

 

  • بحث با سایز 14 B Mitra bold
  • متن بحث با Mitra سایز14، 3/0 extend و بدون زیر عنوان شامل: نتیجه‌گیری، ترکیب و پیوند یافته‌های پژوهش با پیشینه پژوهشی و توضیح علل احتمالی تناقض­هااست. به عبارت دیگر، در این بخش، یافته‌ها با توجه به پیشینه پژوهش تبیین و تفسیر می‌شوند و شباهتها و تفاوتهای بین نتایج پژوهش با پژوهشهای قبلی روشن می‌شود. در پایان، محدودیتها و پیشنهادها بیان شوند. از تکرار مجدد سؤالها و فرضیه های پژوهش در این قسمت خودداری شود.

 

  • منابع با سایز 14 B Mitra bold
  • منابع فارسی با Bmitra سایز 11 (ایتالیک، بولد و ساده) و 5/0 hanging،به ترتیب حروف الفبا و منابع انگلیسی به ترتیب حروف الفبا با  Times New Roman سایز 10(ایتالیک، بولد و ساده) درج شوند. دقت کنید تنها منابعی باید ذکر شوند که در متن مقاله به آنها مستقیماً استناد شده است. در تنظیم منابع موارد زیر رعایت شود:

برای پایگاههای اینترنتی ابتدا نشانی URL و سپس تاریخ بازدید به روز/ماه/سال درج شود (مثال: Retrieved from http://www.....March 23, 2011    ).   

برای رعایت دقیق شیوه درج منابع فارسی و لاتین (کتاب، ترجمه‌کتاب (در منابع فارسی)، فصلنامه، پایان‌نامه) به مواردی که در پی آمده‌اند، به دقت توجه فرمایید:

1)کتاب

نام خانوادگی، نام نویسنده (سال انتشار). (عنوان کتاب (به صورت ایتالیک. محل انتشار : نام انتشارات. مثال :

علی آبادی، خدیجه (1396). مقدمات تکنولوژی آموزشی. تهران:  انتشارات دانشگاه پیام نور.

Nayfeh ,A.H., (1985). Perturbation Methods. John Wiley and Sons, New York.

* کتابهایی که به جای مؤلف، با عنوان سازمانها و نهادها منتشر شده اند. مثال: مرکز اسناد و مدارک علمی، وزارت آموزش و پرورش (1362).  واژه نامۀ آموزش و پرورش: فارسی - انگلیسی، انگلیسی- فارسی. تهران: انتشارات سوره.

Institute of Medicine (US), 1992. Looking at the future of the Medicaid program. Washington: The Institute, p. 65-77.

2) مقاله

نام خانوادگی، نام نویسنده ( سال انتشار)، عنوان مقاله ، اسم مجله، شماره، صفحه یا صفحات.

مثال: محمدزاده، داوود (1368)،  اصول پرسشگری، دانشنامه، 12، 45-60.

Doe, T., & Nector, E., 1998. "Suffering from depression", San Antonio: Green Publications.

3) پایان نامه ها و گزارشات علمی

نام خانوادگی، نام نویسنده (سال انتشار) .عنوان پایان نامه/ گزارش.  مقطع تحصیلی پایان نامه، دانشگاه یا ناشر، شمارة گزارش.

مثال: خادم، جواد (1382). شبیه سازی موتورهای اشتعال جرقه ای، پایان نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.

 

Mansoori, M.M., 1980. "Multi - attribute Multi-dimensional decision model in decision making ", Ph.D dissertation, University of California, Irvine, medical.

4)مجموعه مقالات منتشرشده دریک کنفرانس

نام خانوادگی مؤلف، نام مؤلف (سال نشر). عنوان مقاله، عنوان مجموعه مقاله، محل برگزاری/ محل نشر مقاله:  ناشر، صفحه یا صفحات.

.مثال: دقیق روحی، جواد، و بابا مخیر (1384). بررسی دیپلوستومیازیس در ماهی تالاب انزلی، در خلاصۀ مقالات سیزدهمین کنفرانس سراسری و اولین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران ، گیلان : دانشگاه گیلان ، صفحات 31-39.

 

Bengtsson S, Solheim BG., 1992. Enforcement of data protection, privacy and security in medical informatics In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Rienhoff O, editors. MEDINFO 92. Proceedings of the 7th World Congress on Medical Informatics; 1992 Sep 6-10; Geneva, Switzerland. Amsterdam: North-Holland, p. 1561-5.

 

 

 

  •     موارد دیگری که باید در نگارش و تایپ مقاله رعایت شود:

-         تمام ویرگول ها، نقطه ها و علائم نگارشی بلافاصله پس از کلمات آورده شود. و پس از آن، یک فاصله لحاظ شود.

-         تمام زیرنویسها در همان صفحه آورده شود و در هر صفحه از  شماره 1شروع شود.

-         شیوه استناددهی به منابع کاملاً منطبق با الگوی مقالات فصلنامه باشد.

-         از آوردن واژه های لاتین در متن خودداری شود.

-         حداکثر حجم مقاله‌ نباید از بیست صفحه 4 A بیشتر باشد.