اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر رضا نیک‌بخش

مدیریت ورزشی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

jombs@azad.ac.ir
nikbakhsh_rezayahoo.com
09123034803

h-index: دانشیار  

سردبیر

دکتر فرشاد تجاری

مدیریت ورزشی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحدتهران مرکزی

f_tojjariyahoo.com
09126331464

h-index: استاد  

اعضای هیات تحریریه

دکتر اکبر آفرینش خاکی

مدیریت ورزشی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

akbarafrineshgmail.com
09123720961

h-index: استاد یار  

دکتر فریده اشرف گنجوئی

مدیریت ورزشی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

ganjoueiyahoo.com
09123585634

h-index: دانشیار  

دکتر فریدون تندنویس

مدیریت ورزشی استاد دانشگاه تربیت معلم تهران

tondnevisyahoo.com

h-index: استاد  

دکتر علی زارعی

مدیریت ورزشی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکزی

dr_alizareiyahoo.com
09121481374

h-index: دانشیار  

دکترعلی محمد صفا نیا

مدیریت ورزشی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحدعلوم و تحقیقات تهران

a.m.safaniayahoo.com
09128406274

h-index: استاد  

دکترپریوش نور بخش

مدیریت ورزشی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحدکرج

parivashnourbakhshyahoo.com
09166141932

h-index: استاد  

دکترفریده شریفی فر Dr. Farideh Sharififar

مدیریت ورزشی Sport Management عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
Faculty of physical education and sport sciences, south Tehran branch Islamic Azad University

f_sharififarazad.ac.ir
09121964170
0000-0002-2691-0921

h-index: استاد یار Assistant Professor  

دکترحسین سپاسی

مدیریت ورزشی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحدکرج

hossinsepasiyahoo.com
09163045331

h-index: استاد  

مدیر داخلی

دکتر فریده شریفی فر

مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی و علوم ورزشی مدیر داخلی Manager

f_sharififarhotmail.com
09121964170
0000-0002-2691-0921

h-index: استاد یار Assistant Professor