مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش (JMOB) - واژه نامه اختصاصی