مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش (JMOB) - فرایند پذیرش مقالات